Folksjukdomar – vad är folksjukdomar?

Folksjukdomar är sjukdomar som drabbar en relativt stor del av befolkningen. Man kan säga att folksjukdomar är de sjukdomar som är vanligast förekommande i ett land. De måste vara tillräckligt allvarliga för att räknas. Gemensamt för alla dessa är att de har stor inverkan på samhället. Generellt kallar man sjukdomar där mer än 1 procent av befolkningen blir drabbade för folksjukdomar. Procentsatsen varierar dock beroende på sjukdomens allvarlighetsgrad.

Situationen i Sverige

Varje land har sina egna folksjukdomar. För att avgöra vad som är en folksjukdom tittar man enligt Folkhälsomyndigheten bland annat på följande:

  • Hur allvarlig sjukdomen är
  • Huruvida den ökar eller minskar
  • Sjukdomens fördelningen bland befolkningen

Det finns två typer av dessa sjukdomar – somatiska och psykiska:

Vad är egentligen folksjukdomar, och hur motverkar vi dessa?

Somatiska folksjukdomar

Somatiska sjukdomar är den vanligaste typen av folksjukdomar. Med somatiska sjukdomar menar vi fysiska sjukdomar. Det handlar bland annat om:

Psykiska folksjukdomar

Det blir allt vanligare med psykiska sjukdomar. Till skillnad från de somatiska sjukdomarna kan det vara svårare att diagnostisera de psykiska. Att de utgör ett hot i samhället visar inte minst det ökande antalet sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa. Bland de psykiska sjukdomarna hittar vi bland annat:

Ständig utveckling

Det finns ingen permanent lista för denna typ av sjukdomar! Det beror på att folksjukdomarna ändras över tid. Under 1800-talet och en bit in på 1900-talet var det exempelvis tuberkulos som var den stora faran i Sverige. Även mässling och syfilis var utbredda. Fattiga på landsbygden drabbades extra hårt.

I dagens Sverige har vi inga smittsamma folksjukdomar längre. På andra håll i världen är det annorlunda. Det finns länder som fortfarande drabbas av exempelvis tuberkulos och kolera.

Det går att förebygga många folksjukdomar

Som tur är går det att förebygga många av våra folksjukdomar. Det är givetvis intressant för var och en av oss att minska risken att drabbas. För samhället spelar det också en stor roll eftersom det är mycket billigare att förebygga en sjukdom än att vårda den som blir sjuk. Många av folksjukdomarna förebygger vi genom: