Sorg och existentiell ångest räknas ibland till de psykiska folksjukdomarna

Sorg och existentiell ångest

Förekomsten av stress är ett naturligt fenomen. Det blir ett problem först när det blir en alltför kraftig eller för långvarig reaktion. Flera olika sjukdomar kan uppstå som en följd av stress, se denna länk. Till dessa stressyndrom lägger psykiatrin även till Sorg (flera olika varianter) och Existentiell ångest.

Innehållsförteckning

Sorg

Sorg är ett typiskt sätt att reagera på akut stress och kris. Den vanliga utlösande faktorn är en närståendes död. Det är i sig inte någon sjukdom men reaktionen bidrar till en nedsättning i förmåga. De typiska stegen i sorgeprocessen är chock, reaktion, bearbetning och nyorientering.

Under chockfasen blir man handlingsförlamad och känslomässigt stum. De handlingar man utför sker mekaniskt. Under reaktionsfasen kommer känslorna upp till ytan och man känner saknad och smärta och vill på något sätt protestera mot det som har hänt. De starka känslorna leder ofta till en kortare eller längre depression. När den akuta delen av sorgen har lagt sig inleds bearbetningsfasen där individen inser förlusten och påbörjar ett nytt sätt att förhålla sig till omvärlden. Under nyorienteringen lär man sig att leva men minnet av den avlidne och börjar att plocka bort saker som påminner om personen som inte längre är en aktiv del av ens liv. Livet går vidare.

Existentiell ångest

Existentiell ångest är ett uttryck för den stress man känner på grund av oroligheter i omgivningen. Det kan handla om hot om miljökatastrofer eller klimatförändringar, hot om krig, hot om terrorattacker eller befintligt våld i närområdet. Man känner en uppgivenhet för sin egen säkerhet och en maktlöshet att kunna göra något åt sin livssituation eftersom man på egen hand inte kan hindra klimatförändringar, krig eller terrorattacker. Frågor som varför vi lever, egentligen, ställs och får sällan ett tillfredsställande svar.