Stamning

Stamning kännetecknas av att personer hakar upp sig på bokstäver och/eller ord och har svårt att ta sig vidare i det de avser att säga. Tydliga symptom är upprepningar av ljud eller ord där man vet vad man ska säga men ändå fastnar på ord och tvingas upprepa dem innan man kan gå vidare i talet. Den som stammar kan även ha svårt att påbörja meningar. Idag finns ingen konsensus inom forskningen gällande orsaken till varför en del människor stammar. Här får du information och orsaker om stamning, svårigheter, behandlingar och om hjälpmedel.

Orsaker

Även om det råder viss oenighet i forskningsvärlden gällande orsaken till att en del människor stammar så är de flesta övertygade om att flera olika faktorer påverkar både stamningens påbörjan och utveckling. Ärftlighet anses vara en delförklaring till varför en del människor utvecklar stamningssvårigheter medan såväl psykologiska som sociala faktorer kan ha stor påverkan på dess utveckling. Mycket tyder dock på att stamning har en neurobiologisk grundorsak. Små barn upp till 3 års ålder använder hela hjärnan för talet men hos de flesta vuxna återfinns talmotoriken i den vänstra hjärnhalvan. För en del vuxna styrs dock talmotoriken av båda hjärnhalvorna vilket kan leda till ökad risk för stamning.

Svårigheter och skam

En del människor skäms för att de stammar och även om attityderna i samhället har förändrats till det bättre så finns det fortfarande många som lider på grund av sin stamning. Barn kan bli tysta i skolan, undvika att räcka upp handen och uppleva ångest inför muntliga presentationer. Även vuxna kan uppleva problem vid exempelvis jobbintervjuer eller rent allmänt i yrkeslivet varpå en del försöker dölja sin stamning. Det är särskilt viktigt att skapa en förstående, uppmuntrande och icke-dömande miljö i skolorna och på arbetsplatserna. Om personer som stammar känner att de vågar tala och inte behöver skämmas så blir det även lättare för dem att få komma till tals och i förlängningen hjälper det dem även till att få ett mera flytande tal.

Behandling

Det finns många olika behandlingsmetoder för stamning där i princip alla handlar om att hjälpa personer att få ett mer flytande tal. På nästan alla stora sjukhus i Sverige finns behandlingar, där personer med talsvårigheter kan få hjälp. Behandlingarna är anpassade efter den enskilda personen men de flesta koncentrerar sig på icke-undvikande terapi vilket betyder att man med terapi försöker få personerna att inte undvika svåra ord, ljud och situationer. Istället ska man acceptera stamningen och lära sig att bättre hantera det som upplevs svårt. Ett annat exempel på terapi är MCGuire programmet där man lär sig en andningsteknik som även operasångare använder för att överkomma stamning.

Hjälpmedel

Det finns inga hjälpmedel som kan bota stamning men däremot finns det hjälpmedel som med viss framgång kan hjälpa personer att få ett mer flytande tal. De flesta hjälpmedel använder något som kallas DAF, Delayed Auditory Feedback. Dessa hjälpmedel gör att man hör sin egen röst något fördröjd via headset vilket har visat sig hjälpa en del med talet.